2/5/16

VIẾT MỘT BÀI VIẾT TIẾNG ANH VỀ LÝ DO TƯƠNG LAI BẠN MUỐN TRỞ THÀNH LUẬT SƯ

Đăng bởi Admin | 2/5/16 | 1 nhận xét
VIẾT MỘT BÀI VIẾT TIẾNG ANH VỀ LÝ DO TƯƠNG LAI BẠN MUỐN TRỞ THÀNH LUẬT SƯ


In my everyday I saw law, it often seems difficult to remember why i am glad to become lawyers. But I know i am. Sometimes I feel the brunt of an emotional client or opposing counsel. I will be the buffer between pain and justice. This is also a common occurrence for me as a family law. But when I sit back and think about it, I realize that being a lawyer brings me great opportunities and that my lives are good when I am lawyer.


Trong hàng ngày của tôi, tôi đã được nhìn thấy luật pháp, nó thường có vẻ rất khó để nhớ lý do tại sao tôi rất vui mừng khi trở thành luật sư. Nhưng tôi biết rằng tôi sẽ như thế. Đôi khi tôi cảm nhận được gánh nặng của một khách hàng hoặc chuyện tư vấn đối lập tình cảm . Tôi sẽ là chất đệm giữa cơn đau và công lý. Đây cũng là là một biến cố thường xảy ra cho tôi như là một luật sư trong gia đình. Nhưng khi tôi ngồi lại và suy nghĩ về nó, tôi nhận ra rằng, là một luật sư mang lại cho tôi cơ hội tuyệt vời và với điều đó, cuộc sống của tôi rất tốt khi tôi là luật sư.

I have the option of self-employment in a down economy. Technology provides me the ability to work from anywhere. I have the privilege of autonomy in my daily schedule. I have the opportunity to use my specialized knowledge to serve the community and improve the profession. I have the authority to seek justice for my clients and provide a voice for those who wouldn’t otherwise be heard. I uphold the orderly system of justice in this country so my country remains civil instead of at civil war. My profession provides me with the unique ability to do something about it when I see a need and to truly make a difference.

Tôi có tùy chọn tự tạo việc làm khi nền kinh tế đi xuống. Công nghệ cung cấp cho tôi khả năng để làm việc từ bất cứ nơi nào. Tôi có đặc quyền tự chủ trong lịch trình hàng ngày của tôi. Tôi có cơ hội sử dụng kiến thức chuyên môn của tôi để phục vụ cộng đồng và nâng cao nghề nghiệp. Tôi có thẩm quyền để tìm kiếm công lý cho khách hàng của tôi và cung cấp một tiếng nói cho những người sẽ không được lắng nghe. Tôi duy trì hệ thống trật tự của công lý ở quốc gia này vì thế đất nước của tôi tồn tại quyền công dân thay vì chiến tranh. Nghề nghiệp của tôi cung cấp cho tôi với khả năng độc đáo để làm một cái gì đó về nó khi tôi nhìn thấy một nhu cầu và để thực sự làm một sự khác biệt.

I didn’t always plan to be a lawyer, but I realized that as an attorney I would have a more direct and effective way to help people. I would also have more control over the path of my career. I’ve found that where a lawyer is employed has a huge impact on how he or she feels about the practice of law. If you feel that you’re not making a difference, find a better fit for yourself. I made that change a long time ago, and now I’m happy to be a lawyer.

Tôi đã luôn luôn không có kế hoạch trở thành luật sư, nhưng tôi nhận ra rằng là một luật sư tôi sẽ có một cách để giúp mọi người trực tiếp và hiệu quả hơn. Tôi cũng sẽ có quyền kiểm soát nhiều hơn đối với con đường sự nghiệp của tôi. Tôi đã tìm thấy rằng khi một luật sư đang làm việc sex có tác động rất lớn về cách anh ta hay cô ta cảm nhận về việc thực hành của pháp luật. Nếu bạn cảm thấy rằng bạn đang không làm nên một sự khác biệt, hãy tìm một sự phù hợp tốt hơn cho chính mình. Tôi đã thực hiện sự thay đổi đó một thời gian dài, và bây giờ tôi đang hạnh phúc để trở thành một luật sư.

#HÃY LIKE HOẶC SHARE NẾU BẠN THẤY BÀI VIẾT CÓ ÍCH NHA!

1 nhận xét:

Cảm ơn bạn đã nhận xét !
- Hãy bấm Theo dõi dưới chân trang để nhanh chóng nhận được những bài viết mới nhất từ Thư viện Tài liệu học tập

Support : Document Library | Master's Thesis | Initiatives experience | Training materials | Site Map | Back Link | Contact | ↑ back to top
Ghi rõ nguồn thuvientailieu.edu.vn dưới dạng liên kết khi phát hành lại thông tin từ trang này
Copyright © 2016. Thư viện Tài liệu học tập - All Rights Reserved
Design by Ngan Dam
Xem tốt nhất ở độ phân giải 1024 x 768 pixel
Template by Dameva