2/5/16

VIẾT MỘT BÀI VIẾT TIẾNG ANH VỀ KẾ HOẠCH TƯƠNG LAI

Đăng bởi Admin | 2/5/16 | 0 nhận xét
VIẾT MỘT BÀI VIẾT TIẾNG ANH VỀ KẾ HOẠCH TƯƠNG LAI


When millions of young people leave school, they begin an independent life. Some of them start working, go into business, some of them continue schooling to receive a higher education.

Khi hàng triệu thanh niên bỏ học, họ bắt đầu một cuộc sống độc lập. Một số trong số họ bắt đầu đi làm, đi kinh doanh, một số trong số họ lại tiếp tục đi học để nhận được một sự học vấn cao hơn.


Young people can learn about professions in magazines and advertisements. Magazines for teenagers often offer questionnaires, quizzes or surreys to help young people to find out what their interests and abilities are more clearly and to make a decision concerning their future occupation.

Những người trẻ có thể tìm hiểu ở khu nghề nghiệp trên báo chí và quảng cáo. Báo chí dành cho các thanh niên thường xuyên cung cấp các câu hỏi, câu đố hay những khảo sát để giúp những người trẻ tuổi tìm thấy những gì mà họ thích và khả năng của họ một cách rõ ràng hơn, và tự quyết định đến nghề nghiệp tương lai của họ.

While choosing a career you should take into consideration main demands that you want your future profession to meet: the profession must be interesting, you have to be sure of your future (that means that you will be able to find a job after graduation from the university), a profession must be well-paid, otherwise you won't be able to support yourself and your future family.

Trong khi lựa chọn một sự nghiệp, bạn nên xem xét nhu cầu chính mà bạn muốn nghề nghiệp tương lai của bạn sẽ đáp ứng: lĩnh vực đó phải thú vị, bạn có thể chắc chắn về tương lai của bạn (điều đó có nghĩa rằng bạn sẽ có thể tìm được việc làm sau khi tốt nghiệp từ đại học), một cái nghề nào cũng phải được trả lương, nếu không bạn sẽ không thể hỗ trợ cho mình và gia đình tương lai.

During our school life we begin to think about our future life, our job. There over 2000 professions in the world, so it is quite difficult to choose and to make a decision. Some follow their own choice and some follow their relation's, teacher's, parent's advice, because they can guide them and help to make a decision concerning future plans.

Trong suốt cuộc đời học vấn của chúng ta, chúng ta bắt đầu suy nghĩ về cuộc sống tương lai của chúng ta, công việc của chúng ta. Có hơn 2000 các ngành nghề trên thế giới, vì thế, khá là khó khăn để lựa chọn và đưa ra quyết định. Một số theo sự lựa chọn riêng của họ và một số đi theo mối quan hệ của họ hàng, của giáo viên, lời khuyên của cha mẹ, bởi vì những người đó có thể hướng dẫn họ và giúp đỡ để đưa ra quyết định liên quan đến kế hoạch tương lai. 

I have never had a question, what I am going to do when I graduate from my school. I have known from childhood that I want to be a linguist. I have chosen this profession, because a knowledge of foreign languages and foreign cultures is growing in importance nowadays. 

Tôi chưa bao giờ có một câu hỏi, tôi sẽ làm những gì khi tôi tốt nghiệp. Tôi đã biết rằng từ thời thơ ấu,tôi muốn trở thành một nhà ngôn ngữ học. Tôi đã chọn nghề này, bởi vì kiến ​​thức về ngoại ngữ và văn hóa nước ngoài ngày càng quan trọng vào thời buổi bây giờ. 

Foreign languages are needed and the most efficient mean of information exchange between the people of our planet. Although there are 3000 languages, English is the most universal. It is the language of progressive science and technology, trade and cultural relations, and business. It is the universal language of international aviation, shipping, sports, medicine. 

Ngôn ngữ nước ngoài là điều cần thiết và có ý nghĩa hiệu quả nhất trong việc trao đổi thông tin giữa người dân trên hành tinh chúng ta. Mặc dù có 3000 ngôn ngữ thì tiếng Anh là phổ biến nhất. Nó là ngôn ngữ của khoa học tiến bộ và công nghệ, thương mại và quan hệ văn hóa và kinh tế. Nó là ngôn ngữ phổ quát của quốc tế hàng không, vận tải, thể thao, y học. 

English is the official language in nearly forty countries. It is spoken by more than 350 millions people and also spoken as a second language. Besides, millions of people study English as a foreign language . It is studied at schools, colleges and universities.

Tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức ở khoảng bốn mươi quốc gia. Nó là ngôn ngữ được hơn 350 triệu người nói được như một ngôn ngữ thứ hai. Bên cạnh đó, hàng triệu người học tiếng Anh như một ngôn ngữ nước ngoài. Nó được nghiên cứu tại các trường học, các trường cao đẳng và đại học.

It is important for me to learn English because I want to know what is going on round me in the world. With recent advances in technology, the world is changing rapidly in many fields, such as business, arts and medicine. These changes will affect me soon and its important for me to read and keep up with these changes. In fact, learning English is the answer to a lot of the things that I need and want. And I am mentioning the quotation: Every man is the maker of his own fortune. 

Điều quan trọng đối với tôi là học tiếng Anh bởi vì tôi muốn biết những gì đang xảy ra quanh tôi trên thế giới. Với những tiến bộ gần đây trong công nghệ, thế giới đang thay đổi nhanh chóng trong nhiều lĩnh vực, chẳng hạn như kinh doanh, nghệ thuật và y học. Những thay đổi này sẽ ảnh hưởng đến tôi sớm và điều đó thật sự quan trọng đối với tôi để đọc và theo kịp với những thay đổi này. Trong thực tế, việc học tiếng Anh là câu trả lời cho rất nhiều những điều mà tôi cần và muốn. Và tôi phải nhắc đến một trích dẫn: Mỗi người là nhà sản xuất của tài sản của riêng mình.

In conclusion I would like to say it is an advantage to choose our future career while at school. It gives us a goal to work towards and enables us to choose a right. I d like to mention also that if we don t think about our future, nobody will think for us, so we just have one dream. We must work hard to realize our wishes, because future is purchased by the present.

Kết luận, tôi muốn nói đó là một lợi thế để lựa chọn cho nghề nghiệp tương lai của chúng ta trong khi đang ngồi ở trường học. Nó cho chúng ta một mục tiêu để hướng tới và cho phép chúng ta lựa chọn đúng. Tôi muốn đề cập đến cũng như là nếu chúng ta không nghĩ về tương lai của chúng ta, không ai sẽ nghĩ giùm chúng ta, vì vậy chúng ta chỉ có một giấc mơ. Chúng ta phải thật chăm chỉ nhận ra mong muốn của chúng ta, bởi vì tương lai thì được mua bằng hiện tại.

#HÃY LIKE HOẶC SHARE NẾU BẠN THẤY BÀI VIẾT CÓ ÍCH NHA!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Cảm ơn bạn đã nhận xét !
- Hãy bấm Theo dõi dưới chân trang để nhanh chóng nhận được những bài viết mới nhất từ Thư viện Tài liệu học tập

Support : Document Library | Master's Thesis | Initiatives experience | Training materials | Site Map | Back Link | Contact | ↑ back to top
Ghi rõ nguồn thuvientailieu.edu.vn dưới dạng liên kết khi phát hành lại thông tin từ trang này
Copyright © 2016. Thư viện Tài liệu học tập - All Rights Reserved
Design by Ngan Dam
Xem tốt nhất ở độ phân giải 1024 x 768 pixel
Template by Dameva