2/5/16

VIẾT VỀ GIẤC MƠ TRỞ THÀNH GIÁO VIÊN CỦA BẠN

Đăng bởi Admin | 2/5/16 | 0 nhận xét
VIẾT VỀ GIẤC MƠ TRỞ THÀNH GIÁO VIÊN CỦA BẠN


Anthony J. D’Angelo once said, “Develop a passion for learning. If you do, you will never cease to grow.” I have such a strong passion for becoming a teacher because I thrive to learn more and to educate people about things they may not know. It is my hope to use this passion to achieve academic and personal success . 


Anthony J. D'Angelo đã từng nói, "Phát triển một niềm đam mê cho việc học tập. Nếu bạn làm thế, bạn sẽ không bao giờ ngừng phát triển. " Tôi có một niềm đam mê mạnh mẽ để trở thành một giáo viên vì tôi phát triển mạnh bản thân để tìm hiểu thêm và để giáo dục mọi người về những điều họ có thể không biết. Đó là hy vọng của tôi để sử dụng niềm đam mê này để đạt được thành công học tập và thành công cá nhân

Teaching kids is more than just a career to me; it’s giving back what I learned throughout my years in school. All my life I have always dreamt about becoming a Special Education teacher. I always told myself that I would push through whatever obstacles I had to so I would be able to have my dream career. To become a teacher to me is becoming someone I have always wanted to be. I love being around little kids and showing them new and exciting things they never knew. The expressions a child makes when they found out something new just warms my heart and makes me feel so accomplished because I was the person that taught them that. I want to become a teacher because I want the chance to be able to educate kids and teach them things they will need in the future as adults. 

Dạy trẻ em nhiều hơn là chỉ một sự nghiệp đối với tôi; điều đó đem lại những gì tôi đã học được trong suốt những năm tôi ở trường. Tất cả cuộc sống của tôi, tôi đã luôn luôn mơ ước về việc trở thành một giáo viên giáo dục đặc biệt. Tôi luôn luôn nói với bản thân mình rằng tôi sẽ vượt qua bất cứ trở ngại nào mà tôi phải làm vì thế tôi sẽ có thể có sự nghiệp ước mơ của tôi. Để trở thành một giáo viên - để tôi trở thành một người nào đó là điều mà tôi luôn muốn. Tôi thích được xung quanh các trẻ nhỏ và cho chúng thấy những điều mới và thú vị mà chúng không bao giờ biết. Các biểu hiện của một đứa trẻ khi chúng phát hiện ra một cái gì đó mới chỉ làm ấm trái tim tôi và làm cho tôi cảm thấy thực sự hoàn thành bởi vì tôi là người đã dạy cho chúng điều đó. Tôi muốn trở thành một giáo viên vì tôi muốn có cơ hội để có thể giáo dục cho trẻ em và dạy cho chúng điều mà chúng cần trong tương lai khi là người lớn.

One person who really inspired me to become a teacher was my Math teacher, Mrs. Loan. She was really passionate about what she taught. She always knew how to grab the class’s attention though her lessons. Her personality would jump out whenever she was teaching and that made the class be able to express themselves without having the fear of being made fun of by their classmates. She would tell us every day that when we grow up we need to find a career that we have passion for and we would love to do for the rest of our lives. Also she would say, don’t choose a career because of how much money you will make but for how much drive and compassion you have for it. 

Một người thực sự truyền cảm hứng cho tôi để trở thành một giáo viên là giáo viên toán của tôi, cô Loan. Cô ấy thực sự đam mê về những gì cô đã dạy. Cô luôn biết cách gây sự chú ý của lớp học xuyên suốt bài giảng của mình. Tính cách của cô sẽ tuôn ra ra bất cứ khi nào cô đang dạy và điều đó đã làm cho lớp học có thể thể hiện bản thân mà không phải sợ bị trêu chọc bởi bạn cùng lớp của họ. Cô đã nói với chúng ta mỗi ngày, khi chúng tôi lớn lên, chúng tôi cần phải tìm một nghề nghiệp mà chúng tôi có niềm đam mê và chúng tôi sẽ yêu nghề suốt phần còn lại của cuộc sống chúng tôi. Ngoài ra cô ấy đã nói rằng, không chọn một nghề nghiệp bởi vì bao nhiêu tiền bạn sẽ làm được mà là cho bao nhiêu sự cho đi và lòng từ bi mà bạn đã dành cho điều đó.

Another person that inspired me to become a teacher was my literature teacher, Ms. Lan. Ms. Lan was a very outgoing and strong person. She would always tell us to follow our hearts and never give up on our dreams. 

Một người khác truyền cảm hứng cho tôi để trở thành một giáo viên là giáo viên văn của tôi, cô Lan. Cô Lan là một người rất cởi mở và mạnh mẽ. Cô ấy luôn luôn bảo với chúng tôi rằng hãy làm theo trái tim của chúng tôi và không bao giờ từ bỏ ước mơ của chúng tôi. .

Passion is one of the many qualities I plan to activate at High School. I know that success is built upon a foundation of organization and time management. I am always reflecting to insure I am reaching my fullest potential in each of these areas and that my foundation is strong. 

Đam mê là một trong những phẩm chất tôi đã có kế hoạch để thực hiện tại trường Trung Học. Tôi biết rằng thành công được xây dựng trên một nền tảng của tổ chức và quản lý thời gian. Tôi luôn luôn phản ánh để đảm bảo tôi đạt được tiềm năng đầy đủ nhất của tôi trong mỗi lĩnh vực và rằng nền tảng của tôi đủ mạnh mẽ. 

Attending high school would be a once in a life time opportunity for me and it would take me one step closer to my dreams of becoming a teacher.

Thông qua trường trung học sẽ là một cơ hội trong cuộc đời tôi và nó sẽ đưa tôi một bước gần hơn với ước mơ của tôi là trở thành một giáo viên.


#HÃY LIKE HOẶC SHARE NẾU BẠN THẤY BÀI VIẾT CÓ ÍCH NHA!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Cảm ơn bạn đã nhận xét !
- Hãy bấm Theo dõi dưới chân trang để nhanh chóng nhận được những bài viết mới nhất từ Thư viện Tài liệu học tập

Support : Document Library | Master's Thesis | Initiatives experience | Training materials | Site Map | Back Link | Contact | ↑ back to top
Ghi rõ nguồn thuvientailieu.edu.vn dưới dạng liên kết khi phát hành lại thông tin từ trang này
Copyright © 2016. Thư viện Tài liệu học tập - All Rights Reserved
Design by Ngan Dam
Xem tốt nhất ở độ phân giải 1024 x 768 pixel
Template by Dameva