2/5/16

BÀI TIỂU LUẬN VỀ TẦM QUAN TRỌNG CỦA GIA ĐÌNH

Đăng bởi Admin | 2/5/16 | 0 nhận xét
BÀI TIỂU LUẬN VỀ TẦM QUAN TRỌNG CỦA GIA ĐÌNHFamily is where we all beloNg to and from where our identity comes from. A person is valued Based on his family and upbringing.

Gia đình là nơi mà tất Cả chúng ta thuộc về và đó là nơi Mà danh tính Của chúng ta khởi nguồn. Một người được đánh giá dựa trên gia đình và sự giáo dục.We all belong to a faMily and iT is our family that keeps us toGether through thick and thin. Without haVing a family, no person is complete and the completeness comes with good family Bonding.

Chúng ta đều thuộC về mộT gia đình và đó là gia đình của chúng ta - nơi giữ chúng ta lại ở cạnh nhau cùng vượt qua các khó khăn và hoàn cảnh. Nếu không có gia đình, không có ai là hoàn hảo và sự hoàn hảo luôn đi kèm với sự gắn kết gia đình

Now what is a family? By just saying that you live with your family Does not hold any values to being a part of the family. Four or five persons living under one roof does not beCome a family.

Gia Đình ngày nay là gì? Bằng cách nói Bạn sống với gia đình Của bạn Thì điều đó khônG chứa bất kỳ giá trị Nào để trở thành là một phần của gia đình. Bốn hoặc năm người sống dưới một mái nhà cũng không trở thành một gia đình.

Family is a Bond, a long laSting relationship that holds a bond with eaCh oTher. It all forms wheN man and women become one and from there a family is born. There are many values that one has to learn to get the family bonding in the right manner. The Family Bond forms with every second, every minute that you spend with your loved ones. The understanding, the acceptance, the belonging and the security all enclosed together is how a family bond is formed.

Gia đình là một mối liên kết, một mối quan hệ lâu dài để giữ liên kết với nhau. Tất cả các hình thức khi người đàn ông và người phụ nữ trở thành một và từ đó một gia đình được sinh ra. Có rất nhiều giá trị mà người ta phải tìm hiểu để có được các liên kết gia đình theo đúng cách. Liên kết gia đình được tạo ra với từng giây, từng phút mà bạn dành cho những người thân yêu của bạn. Sự hiểu biết, sự chấp nhận, sự sở hữu và sự bảo toàn - tất cả đi kèm với nhau lý giải : như thế nào một sự gắn kết gia đình được hình thành.

A close family bond is like a safe harbour, where we feel secure and where we trust that we have someone always there to whom we could turn to when we need them the most. This bonding helps to build a trust and hope that, no matter what, we have people to be with us in our toughest times. It is through a family that we learn the values of love, trust, hope, belief, cultures, morals, traditions and every little matter that concerns to us. A strong foundation for any individual comes from being with a supportive family.

Một sự gắn kết gia đình gần giống như một bến cảng an toàn, nơi mà chúng ta cảm thấy an toàn và nơi chúng ta tin tưởng rằng chúng ta có một người nào đó - người mà chúng ta có thể quay về khi chúng ta cần họ nhất. Sự gắn kết này sẽ giúp xây dựng một niềm tin và hy vọng rằng, không có vấn đề gì, chúng ta có những người đến với chúng ta trong thời gian khó khăn nhất của chúng ta. Đó là thông qua gia đình mà chúng ta tìm hiểu được các giá trị của tình yêu, tin tưởng, hy vọng, niềm tin, văn hóa, đạo đức, truyền thống và từng vấn đề nhỏ mà quan tâm đến chúng ta. Một nền tảng vững chắc cho bất kỳ cá nhân đến từ một gia đình hỗ trợ lẫn nhau

Being part of a blessed family is one among the greatest gifts that we get in life. In fact the first gift that we get from God. To have parents, who support us, teach us values in life, and gives us a strong foundation in character, teach us the importance of love and being loved. We cannot buy or demand all these things in life

Là một phần của một gia đình hạnh phúc là một trong những món quà lớn nhất mà chúng ta có được trong cuộc sống. Trong thực tế, món quà đầu tiên mà chúng tôi nhận được từ Thiên Chúa. Để có cha mẹ, những người ủng hộ chúng ta, dạy cho chúng ta giá trị trong cuộc sống, và cho chúng ta một nền tảng mạnh mẽ trong tính cách, dạy chúng ta về tầm quan trọng của tình yêu và được yêu. Chúng ta không thể mua hoặc yêu cầu tất cả những điều trong cuộc sống

To be part of a happy family, one should always thank God for the blessing we have in lives, as having a family who cares and loves us is the greatest blessing that any person could get in life. When we see broken families for reasons of their own, we should always remind ourselves, how lucky we are to be a part of a family that has been and will be with us all through our lives.

Để trở thành một phần của một gia đình hạnh phúc, một trong những điều luôn luôn nên cảm tạ Chúa là những ơn phước chúng ta có trong cuộc sống, như là có một gia đình với những người quan tâm và yêu thương chúng ta - đó là là phước lành lớn nhất mà bất kỳ người nào cũng có thể có được trong cuộc sống. Khi chúng ta thấy gia đình tan vỡ vì những lý do của riêng mình, chúng ta nên luôn luôn nhắc nhở mình, may mắn làm sao chúng ta được trở thành một phần của một gia đình mà đã, đang và sẽ cùng với nhau vượt qua cuộc sống này

Family should be our priority, and love them with all your heart, as everything else you could get as per your choice, but getting good parents and siblings is a choice that is made by God and you can never demand it!

Gia đình nên là điều ưu tiên của chúng ta, và yêu mến họ bằng tất cả trái tim của bạn, như tất cả mọi thứ khác bạn có thể có được theo sự lựa chọn của bạn, nhưng nhận được cha mẹ tốt và anh chị em là một sự lựa chọn được thực hiện bởi Thiên Chúa và bạn không bao giờ có thể đòi hỏi điều đó!#HÃY LIKE HOẶC SHARE NẾU BẠN THẤY BÀI VIẾT CÓ ÍCH NHA!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Cảm ơn bạn đã nhận xét !
- Hãy bấm Theo dõi dưới chân trang để nhanh chóng nhận được những bài viết mới nhất từ Thư viện Tài liệu học tập

Support : Document Library | Master's Thesis | Initiatives experience | Training materials | Site Map | Back Link | Contact | ↑ back to top
Ghi rõ nguồn thuvientailieu.edu.vn dưới dạng liên kết khi phát hành lại thông tin từ trang này
Copyright © 2016. Thư viện Tài liệu học tập - All Rights Reserved
Design by Ngan Dam
Xem tốt nhất ở độ phân giải 1024 x 768 pixel
Template by Dameva