2/5/16

VIẾT VỀ NHỮNG KHÓ KHĂN CỦA VIỆC SỐNG TRONG MỘT THÀNH PHỐ LỚN

Đăng bởi Admin | 2/5/16 | 0 nhận xét
VIẾT VỀ NHỮNG KHÓ KHĂN CỦA VIỆC SỐNG TRONG MỘT THÀNH PHỐ LỚN


Life in the big city is face-paced, fun and exciting. There are countless job opportunities and activities to occupy your time. However, with the good, also comes the bad. After living a big city for eight years, I experienced both the advantages and disadvantages of big city life. For me, towards the end, the disadvantages were out weighing the advantages.


Nhịp độ cuộc sống ở các thành phố lớn thì nhanh, vui vẻ và thú vị. Có vô số các cơ hội việc làm và các hoạt động để chiếm thời gian của bạn. Tuy nhiên, trong cái tốt, bao giờ cũng có cái xấu. Sau khi sống một thành phố lớn trong tám năm qua, tôi đã trải qua cả những ưu điểm và nhược điểm của cuộc sống thành phố lớn. Đối với tôi, đến cuối cùng, những khó khăn nhiều hơn so với ưu điểm.

Although, the big city has more job opportunities; there are also more people competing for a single job. This can make your job search frustrating. Oddly enough, you will see hundreds, if not thousands of jobs available each week, but you still might remain unemployed, especially when the economy is down. For example, you might be qualified for a job, but 10 other people who are applying for the position are slightly more qualified. Maybe they have more job experience or a master's degree and you just have a bachelor's.

Mặc dù, các thành phố lớn có nhiều cơ hội việc làm; cũng có nhiều người cạnh tranh cho một công việc duy nhất. Điều này có thể làm việc tìm kiếm việc làm của bạn trở nên khó chịu. Thật kỳ lạ, bạn sẽ thấy hàng trăm, nếu không phải hàng ngàn việc làm có sẵn mỗi tuần, nhưng bạn vẫn có thể bị thất nghiệp, đặc biệt là khi nền kinh tế đang đi xuống. Ví dụ, bạn có thể có đủ điều kiện cho một công việc, nhưng 10 người khác, những người đang ứng tuyển cho vị trí này có đủ điều kiện hơn một chút. Có thể họ có kinh nghiệm làm việc nhiều hơn hoặc có bằng thạc sĩ và bạn chỉ có một bằng cử nhân.

The cost-of-living is typically higher in big cities, and it can "cost you an arm and a leg" for a small apartment in a decent area of the city. However, it is possible to find a cheaper place to live (I did twice), but typically it is in the not so great part of the city.

Chi phí sinh hoạt thường cao ở các thành phố lớn, và nó có thể "trả 1 cái giá cắt cổ, tốn rất nhiều tiền" cho một căn hộ nhỏ trong một khu vực khá của thành phố. Tuy nhiên, nó có thể tìm thấy một nơi rẻ hơn để sống (tôi đã làm hai lần), nhưng thông thường nó không nằm ở nơi khá của thành phố.

Although, the diversity is a good thing, the amount of people can be a bit over-whelming if you are not accustom to it. There will always be crowds and always be people around. Some people enjoy this, while others prefer the peace and quiet of a small town. 

Mặc dù, sự đa dạng là một điều tốt, số lượng người có thể hơi quá đông nếu bạn không quen với điều này. Sẽ luôn có những đám đông và mọi người xung quanh bạn. Một số người thích điều này, trong khi những người khác thích sự yên bình và tĩnh lặng của một thị trấn nhỏ.

Traffic can be a nightmare in the big city. It can get so bad that it can turn you in to an evil person. If you hate driving in traffic, than the big city life is not for you.

Giao thông có thể là một cơn ác mộng ở thành phố lớn. Nó có thể xấu đến nối mà nó có thể biến bạn trở thành một con người phạm tội. Nếu bạn ghét lái xe tham gia giao thông, thì cuộc sống thành phố lớn không phải là dành cho bạn.

Pollution is a sad reality for big city life and one of the biggest disadvantages. It would always sadden me when I would drive into the city for work in the morning in the summer time and see huge cloud of smog hovering over the downtown skyline. Unfortunately, pollution may always be a problem in the big city despite the efforts made to reduce pollution.

Ô nhiễm là một thực tế đáng buồn cho cuộc sống thành phố lớn và là một trong những nhược điểm lớn nhất. Nó luôn luôn làm tôi buồn lòng khi tôi lái xe vào thành phố để làm việc trong các buổi sáng trong thời gian mùa hè và nhìn thấy đám mây khổng lồ của khói lơ lửng trên bầu trời trung tâm thành phố. Thật không may, ô nhiễm có thể luôn luôn là một vấn đề trong các thành phố lớn bất chấp những nỗ lực thực hiện để giảm thiểu ô nhiễm.

There is always more crime in a big city, causing you second case your decision for living in a big city. You are much more likely to be a victim of a crime living in a big city than in a small town. 

Luôn luôn có nhiều tội ác hơn trong một thành phố lớn, lí do thứ hai khiến bạn quyết định cho cuộc sống của bạn trong một thành phố lớn. Bạn có nhiều khả năng là nạn nhân của một tội phạm sống trong một thành phố lớn hơn trong một thị trấn nhỏ.
#HÃY LIKE HOẶC SHARE NẾU BẠN THẤY BÀI VIẾT CÓ ÍCH NHA!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Cảm ơn bạn đã nhận xét !
- Hãy bấm Theo dõi dưới chân trang để nhanh chóng nhận được những bài viết mới nhất từ Thư viện Tài liệu học tập

Support : Document Library | Master's Thesis | Initiatives experience | Training materials | Site Map | Back Link | Contact | ↑ back to top
Ghi rõ nguồn thuvientailieu.edu.vn dưới dạng liên kết khi phát hành lại thông tin từ trang này
Copyright © 2016. Thư viện Tài liệu học tập - All Rights Reserved
Design by Ngan Dam
Xem tốt nhất ở độ phân giải 1024 x 768 pixel
Template by Dameva