2/5/16

VIẾT LUẬN: BẠN SẼ LÀM GÌ NẾU BẠN CÓ 3 ĐIỀU ƯỚC

Đăng bởi Admin | 2/5/16 | 0 nhận xét
BẠN SẼ LÀM GÌ NẾU BẠN CÓ 3 ĐIỀU ƯỚC


In many stories, the protagonist characters were given a numBer of wishes, usually three. There are certainly many people who want to haVe soMe wishes. They can ask what they really want in life. If I were Given three wishes, I would ask wisdom, peace, and something. The third wish is a secret. I will explain the reasons why I choose them.


Trong nhiều câu chuyện, các nhân vật nhân vật chính Được nHận một số điều ước, tHường là Ba. Chắc chắn có rấT nhiều người muốn có điều ước . Họ có thể yêu cầu những gì họ thực sự muốn trong cuộc sống. Nếu tôi có bA điều ước, tôi sẽ đòi hỏi trí tuệ, hòa bình, Và một điều gì đó. Điều ước thứ Ba là một bí mật. Tôi sẽ giải thích lý do tại sao tôi chọn những điều ước này.

I would ask wisdom because I think that I can get many other things by haVing it. If I had great wisdom, I could make wise decisions in life so that I could be successful, rich, happy, and many other things. Furthermore, if I had wisdom, I would consider myself, others, the world. In addition, I would be able to help others with their problems if I had wisdom. In short, the adVantage I would get if I had wisdoM is that I would be able to kNow what would be the best thing I should do in anY siTuation.

Tôi sẽ đòi hỏi trí tuệ bởi vì tôi nghĩ rằng tôi Có thể nhận được rất nhiều thứ khác với trí tuệ. Nếu tôi có trí tuệ tuyệt vời, tôi có thể đưa ra quyết định khôn ngoan trong cuộc sống để tôi có thể thành công, giàu có, hạnh phúc, và nhiều thứ khác nữa. Hơn nữa, nếu tôi đã có trí tuệ, tôi sẽ xem xét Bản thân mình, những người khác, cả thế giới. Ngoài ra, tôi sẽ có thể giúp đỡ người khác Với vấn đề của họ nếu tôi đã có trí tuệ . Trong ngắn hạn, các lợi thế tôi sẽ nhận được nếu tôi có trí tuệ là tôi sẽ có thể biết điều gì sẽ là điều tốt nhất tôi nên làM gì trong bất kỳ tình huống nào.

I would choose peace as My second wish because peace is one of The most important things in the world. If this world were peaceful, many problems would be solVed aNd all good aspects in the world would develop. I am sure that everyone would be happy. Then, if this world were peaceful, people could make this world a better place. Peace is not only for human beings. Animals and environment need peace, too. 

Tôi sẽ chọn hòa bình như là Điều ước thứ hai của tôi, Vì hòa bình là Một trong những điều quan trọng nhất trên thế giới. Nếu thế giới này được hòa Bình, nhiều Vấn đề sẽ được giải quyết Và tất cả các khía cạnh tốt trên thế giới sẽ phát triển. Tôi chắc chắn rằng tất cả mọi người sẽ được hạnh phúc. Sau đó, nếu thế giới này được hòa bình, mọi người có thể làm cho thế giới trở thành một nơi tốt hơn. Hòa bình không chỉ cho con người. Động vật và môi trường cũng cần sự bình an

The third wish is the most difficult one to choose. I get the other two wishes in less than three minutes. I nonetheless need more than thirty minutes to choose the third one. Finally, for my third wish, I would ask that the two wishes are cancelled and the three wishes should be given to someone who needs them the most in the world. I know this is probably one of the most foolish wishes you have ever heard in your whole life. After a deep thought about the third wish, I realise that my life is actually perfect. I do not want to get anything instantly because it will not make any sense. Whatever I wish, I should try to make the wishes come true. I believe a proverb that says, “Where there is a will, there is a light”.

Điều ước thứ ba là một trong những khó khăn nhất để lựa chọn. Tôi nghĩ được hai điều ước kia trong vòng chưa đầy ba phút. Tôi vẫn cần nhiều hơn ba mươi phút để chọn điều thứ ba. Cuối cùng, điều ước thứ ba của tôi, tôi sẽ ước hai điều ước kia sẽ bị hủy bỏ và ba điều ước nên được trao cho những người cần chúng nhất trên thế giới. Tôi biết điều này có lẽ là một trong những mong muốn điên rồ nhất mà bạn đã từng nghe trong toàn bộ cuộc sống của bạn. Sau khi suy nghĩ kỹ về điều ước thứ ba, tôi nhận ra rằng cuộc sống của tôi thực sự là hoàn hảo. Tôi không muốn nhận bất cứ điều gì ngay lập tức bởi vì điều đó sẽ không có bất kỳ Ý nghĩa gì. Dù tôi ước điều gì, tôi phải cố gắng để làm cho những ước muốn đó trở thành sự thật. Tôi tin vào một câu tục ngữ nói rằng, "Nơi nào có ý chí, nơi đó có ánh sáng"

I realise that everything I wish will ruin my own life. If the three wishes were granted, this life would not be exciting anymore. I have been living for more than 27 years in this world. Twenty seven years is enough for me, everything in this life happens on purpose. Moreover, none of the purpose is difficult. I realise that many bad things which happened in my life maKe me stronger, wiser, and more patient.

Tôi nhận ra rằng tất cả mọi thứ tôi ước sẽ hủy hoại cuộc sống của riêng tôi. Nếu ba điều ước được ban cho, cuộc sống này sẽ không được thú Vị nữa. Tôi đã sống Trong hơn 27 năm trong thế giới này. Hai mươi bảy năm là Quá đủ cho tôi, tất cả mọi thứ trong cuộc sống này xảy ra đều có nguyên do. Hơn nữa, không mục đích nào Là khó khăn. Tôi nhận ra rằng những điều Tồi tệ xảy ra trong cuộc sống của tôi làm cHo tôi mạnh mẽ hơn, khôn ngoan hơn, và nhẫn nại hơn.

On the whole, I have eXplained about my wishes. They are wisdom, peace, and the surprising third wish. I haVe also explained the reasons. I realise that if I were giVen three wishes, I should use them well because many people need them. However, I am not a protaGonist in a fairy tale. My life is absolutely perfect. What else can I wish?

TóM lại, Tôi đã giải Thích về nhữnG ước muốn của tôi. Chúng là trí tuệ, hòa bình, Và điều ướC đáng kinh ngạc thứ Ba. Tôi Cũng đã giải thích lý do. Tôi nhận ra rằng nếu tôi được nhân ba điều ước, tôi nên sử dụng nó thật tốt bởi vì rất nhiều người cần nó. Tuy nhiên, tôi không Phải là một nHân vật chính trong một câu chuyện cổ tích. Cuộc sống của tôi là hoàn toàn hoàn hảo. Tôi có thể còn muốn gì nữa?

#HÃY LIKE HOẶC SHARE NẾU BẠN THẤY BÀI VIẾT CÓ ÍCH NHA!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Cảm ơn bạn đã nhận xét !
- Hãy bấm Theo dõi dưới chân trang để nhanh chóng nhận được những bài viết mới nhất từ Thư viện Tài liệu học tập

Support : Document Library | Master's Thesis | Initiatives experience | Training materials | Site Map | Back Link | Contact | ↑ back to top
Ghi rõ nguồn thuvientailieu.edu.vn dưới dạng liên kết khi phát hành lại thông tin từ trang này
Copyright © 2016. Thư viện Tài liệu học tập - All Rights Reserved
Design by Ngan Dam
Xem tốt nhất ở độ phân giải 1024 x 768 pixel
Template by Dameva