2/5/16

NẾU BẠN CÓ MỘT CỖ MÁY THỜI GIAN VÀ BẠN CÓ THỂ DI CHUYỂN ĐẾN BẤT CỨ THỜI GIAN NÀO, BẠN SẼ CHỌN THỜI NÀO ?

Đăng bởi Admin | 2/5/16 | 0 nhận xét
NẾU BẠN CÓ MỘT CỖ MÁY THỜI GIAN VÀ BẠN CÓ THỂ DI CHUYỂN ĐẾN BẤT CỨ THỜI GIAN NÀO, BẠN SẼ CHỌN THỜI NÀO ?


 (BÀI 1)
If I had a time machine, the first thing that I would do, would be to travel forward in time and find out the lottery numbers for the whole of that year, then travel bacKward in time and Continually win the lottery all year long. By this time I would haVe billionS billions and would never have To work ever again, I would be set up for life!


Nếu tôi có Một cỗ máy Thời gian, điều đầu tiên mà tôi sẽ làm là, sẽ đi Phía trước thời gian và tìm ra những con số xổ số cho cả năm đó, sau đó sẽ đi ngược thời gian và Liên tục giành chiến thắng xổ số trong cả năm dài. Đến thời điểm này tôi sẽ có hàng tỷ tỷ Và sẽ không Bao giờ phải làm việc, Tôi sẽ thiết lập cuộc sống!

But, this would not be enough for me, with All of my newly billions, I would traVel forward iN Time, buy precious things such as : a space-ship, a best coMputer, guardian robots, even an iphone 10 and bring them backward in time with me. This would have three great benefits, firstly, it would be great security for my house, secondly, world-class scientists would pay millions just to look at them, and thirdly, a space-ship is much faster than a car.

NhƯng, điều này sẽ không đủ Cho tôi, với tất cả tiền tỷ mới nhận được của tôi, tôi sẽ đi trước thời gian, mua những thứ quý giá như: một con tàu không gian , một máy tính tốt nhất, những con rô Bốt bảo Vệ, thậM chí cả iphone 10 và mang chúng quay trở lại trong thời gian hiện tại. Điều này sẽ có Ba lợi ích rất lớn, trước hết, nó sẽ là sự bảo mật tuyệt Vời cho ngôi nhà của Tôi, thứ hAi, các nhà khoa học tầm cỡ thế giới sẽ phải trả hàng triệu chỉ để nhìn Vào chúng, và thứ ba là một con tàu Không gian tHì nhanh hơn nhiều so với mộT chiếc xe hơi.

When I have coLlected enough money from the lottery, (approx. trillion trillion) I would take my money, spaceship backward in time to the middle-ages, where I would easily take oVer the world, because all things they have are rude stuffs. Also, I would be able to predict things froM the future, so the people of the countries that I am taking over will Believe I haVe super-naTural powers, And will not fight against me, in fear of me

Khi tôi đã thu thập đủ tiền từ Việc xổ số, (gần khoảng nghìn nghìn tỷ) tôi sẽ Lấy tiền của tôi, tàu vũ trụ quay trở lại thời gian trung cổ, nơi tôi sẽ Dễ dàng nắm lấy Thế giới, bởi vì tất cả những gì họ có chỉ Là những vật dụng thô sơ. Ngoài ra, tôi sẽ có thể dự đoán những điều đến từ tương lai, vì vậy người dân của các quốc gia mà tôi đang cai trị sẽ tin tưởng rằng tôi có quyền hạn siêu nhiên, và sẽ không chiến đấu chống lại tôi, sợ hãi tôi

Finally, I would help poor people and create a perfect world

Cuối cùng, tôi sẽ giúp đỡ những người nghèo và tạo ra một thế giới hoàn hảo


(BÀI 2)
If I could go Back in tiMe, I would work harder wiTh my sTudies in order to achieve more awards. I am sure that everyone wishes they can traveL in time and re-work a paSt time, in which they would work easily. To relive those sweet times like a second chance. if i had a time machine, i would repair all my wrong in past time

Nếu tôi có thể quay ngược thời gian, tôi sẽ làm việc chăm chỉ hơn với việc học của tôi để đạt được nhiều giải thưởng hơn. Tôi chắc chắn rằng tất cả mọi người mong muốn họ có thể đi du lịch và làm những việc trong quá khứ, ở thời điểm đó họ sẽ làm việc rất dễ dàng. Để sống lại những thời gian ngọt giống như có một cơ hội thứ hai, nếu tôi có một cỗ máy thời gian, tôi sẽ sửa sai tất cả những lỗi lầm của tôi trong quá khứ

I had a lot of unpleasant childhood memories, ones that I hated to think about. So i want to go back in time, and look at all about of this, and i believe i can choose a right way to process everything is better

Tôi đã có rất nhiều kỷ niệm thời thơ ấu rất khó chịu, những điều mà tôi ghét phải suy nghĩ. Vì vậy, tôi muốn quay trở lại trong thời gian, và nhìn vào tất cả những điều này, và tôi tin rằng tôi có thể chọn một cách đúng đắn để xử lÝ tất cả mọi thứ tốt hơn.

Finally, in present time, i Know all about of good things, so i would help poor people in past time, tell them a best way to work, study. I would bring precious things from future to past, helping people who really need it! EVeryone has mistakes, i can see all of that in past time Via a time machine, i would become Seer, i help theM to repair their Mistakes, help for The beTter Life

Cuối cùng, trong thời gian hiện tại, tôi biết tất cả những điều tốt đẹp, Vì vậy tôi sẽ giúp đỡ người nghèo trong quá khứ, nói với họ con đường tốt nhất để Làm việc, học tập. Tôi sẽ maNg lại nhữnG điều quý báu từ tương lai về quá khứ, giúP đỡ những người Thực sự cần nó! Mọi người đều có những sai lầm, tôi có thể nhìn thấy tất cả điều đó trong qua khứ thông qua cỗ máy thời gian, tôi sẽ trở thành nhà tiên tri, tôi giúp họ sửa chữa những sai lầm của họ, giúp cho cuộc sống tốt đẹp hơn


#HÃY LIKE HOẶC SHARE NẾU BẠN THẤY BÀI VIẾT CÓ ÍCH NHA!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Cảm ơn bạn đã nhận xét !
- Hãy bấm Theo dõi dưới chân trang để nhanh chóng nhận được những bài viết mới nhất từ Thư viện Tài liệu học tập

Support : Document Library | Master's Thesis | Initiatives experience | Training materials | Site Map | Back Link | Contact | ↑ back to top
Ghi rõ nguồn thuvientailieu.edu.vn dưới dạng liên kết khi phát hành lại thông tin từ trang này
Copyright © 2016. Thư viện Tài liệu học tập - All Rights Reserved
Design by Ngan Dam
Xem tốt nhất ở độ phân giải 1024 x 768 pixel
Template by Dameva